હળવદ માર્કેટિંગ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ

હળવદ માર્કેટિંગ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ


હળવદ માર્કેટિંગ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ

કપાસ. ૧૭૦૦-૧૮૫૪
જીરૂ. ૪૦૩૦-૪૩૬૫
એરંડા. ૧૪૦૦-૧૪૬૬
ઘઉં.૫૦૦-૫૫૪
તલ.૨૪૧૫-૨૯૧૦
રાઈ.૧૧૬૫-૧૨૧૫
મગફળી.૧૧૦૧-૧૪૧૪
ગવાર. ૧૦૯૦-૧૨૧૧
સોયાબીન. ૧૦૨૫-૧૦૭૦


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »