નવરાત્રી સ્પેશ્યલ ધમાકા ઓફર 11 વર્ષની પીસ ટુ પીસ ગેરંટી

નવરાત્રી સ્પેશ્યલ ધમાકા ઓફર 11 વર્ષની પીસ ટુ પીસ ગેરંટી


*નવરાત્રી સ્પેશ્યલ ધમાકા ઓફર 11 વર્ષની પીસ ટુ પીસ ગેરંટી*

*☎️<a href="tel:9898837521">9898837521 / <a href="tel:9773213964">9773213964*

💧500 લીટર ટાંકી કિંમત 1799

💧750 લીટર ટાંકી કિંમત 2799

💧1000 લીટર ટાંકી કિંમત 3799

💧1500 લીટર ટાંકી કિંમત 5999

💧2000 લીટર ટાંકી કિંમત 7499

💧અમારે દરેક પ્રકારની ટાંકીઓ વ્યાજબી ભાવ ઉપલબ્ધ

*કન્ટ્રક્શન લાઈન તેમજ મકાન બાંધકામ લાઈન ક્ષેત્રના દરેક બિલ્ડરો આ સ્કીમ નો લાભ લઈ શકશે.*

✔️પાઇપને લગલો તમામ સામાન વ્યજબી ભાવે મળશે.

*સંપર્ક : પાઇપ હાઉસ બોટાદ*

🌎ખસ રોડ બોટાદ <a href="tel:9898837521">9898837521 / <a href="tel:9773213964">9773213964

🌎 બીજી શાખા : કિસાન હાર્ડવેર, નાવડા ગેટની બાજુમાં બરવાળા 9173200651


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »