વટવા વિધાનસભા વિસ્તારના ૧૦૦ જેટલા પ્રજાલક્ષી વિકાસ કાર્યોનાં લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું

વટવા વિધાનસભા વિસ્તારના ૧૦૦ જેટલા પ્રજાલક્ષી વિકાસ કાર્યોનાં લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું


"વટવામાં વિકાસની સદી"

વટવા વિધાનસભા વિસ્તારના ૧૦૦ જેટલા પ્રજાલક્ષી વિકાસ કાર્યોનાં લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું...

અને તેને મહાપુરુષોને નામ સમર્પિત કરતા ત્રીદિવસીય કાર્યક્રમ અંતર્ગત પી.ડી.પંડ્યા કોલેજ, ઘોડાસર ખાતે જાહેર સભાને સંબોધન કરવામાં આવ્યું...

રિપોર્ટર

અમીત પટેલ


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »