લગ્નની બધી જ ખરીદી એક જ જગ્યાએથી કરવાથી થતો ફાયદો

લગ્નની બધી જ ખરીદી એક જ જગ્યાએથી કરવાથી થતો ફાયદો


લગ્નની બધી જ ખરીદી એક જ જગ્યાએથી કરવાથી થતો ફાયદો

✔️સમય ની બચત
✔️ટ્રાન્સપોર્ટ ખર્ચની બચત
✔️આવવા જવા માટેનો ખર્ચ
✔️અલગ અલગ જગ્યાએથી ખરીદી કરવાથી થતો ભાવમાં ફેરફાર
✔️સિટી અને ગામડાના વેરેન્ટેજન
✔️હિસાબે થતો ( ભાવ) ફાયદો

👌 *અંદાજે થતો ફાયદો*
💰ફર્નિચર : 10,000 થી 15,000
💰વાસણ: 5,000 થી 10,000
💰હેન્ડલૂમ: 5000 થી 8000
💰હેંડીક્રાફટ : 20 % ફાયદો

*તો ફાયદો ગ્રાહકનો જ થયો ને 22000 થી 25000 સુધીનો ફાયદો લ્યો અને મનગમતી વસ્તુની ખરીદી કરો*

☎️દયારામ ફર્નિચર
9909698984

☎️દયારામ વાસણ ભંડાર
<a href="tel:9998262002">9998262002

☎️દયારામ કટલેરી સ્ટોર
9925755355

☎️દયારામ હેન્ડલૂમ & હેન્ડીક્રાફટ
9979621435

☎️દયારામ ઓઇલમીલ (શુદ્ધ સીંગતેલ)
<a href="tel:9998262002">9998262002

🌎 મુ: શેખપિપરિયા ( સરકારી ગોડાઉન સામે), તા. લાઠી, જી. અમરેલી

Advertisement By AT THIS TIME


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »