હળવદ માર્કેટિંગ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ

હળવદ માર્કેટિંગ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ


હળવદ માર્કેટિંગ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ

કપાસ. ૧૫૫૧-૧૭૫૦
જીરૂ. ૬૦૦૦-૬૬૦૧
એરંડા. ૧૩૭૦-૧૪૧૦
ઘઉં.૫૩૫-૬૦૨
રાઈ.૧૦૦૦-૧૧૬૫
ચણા.૮૪૫-૯૨૨
મગફળી.૧૦૫૦-૧૩૧૦
તુવેર.૧૦૦૦-૧૩૨૫
ગવાર.૧૦૫૦-૧૨૬૫


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »