હળવદ માર્કેટિંગ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ

હળવદ માર્કેટિંગ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ


હળવદ માર્કેટિંગ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ

કપાસ. ૧૫૦૦-૧૭૧૭
એરંડા. ૧૩૭૦-૧૪૦૨
ઘઉં.૫૪૫-૬૦૯
તલ.૨૧૫૦-૩૨૩૦
રાઈ.૧૦૫૦-૧૧૫૦
ઘાણા.૧૩૭૦-૧૫૨૦
ચણા.૭૯૦-૮૮૬
મગફળી.૧૦૦૦-૧૩૩૩
ગવાર.૧૦૮૦-૧૨૮૩


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »