*સાબરકાંઠા જિલ્લા-વરસાદની માહિતી* *તા.05/08/2022* સાંજના 06:00 કલાક થી સાંજના 08:00 સુધી વરસાદ (મીમી)

*સાબરકાંઠા જિલ્લા-વરસાદની માહિતી* *તા.05/08/2022* સાંજના 06:00 કલાક થી સાંજના 08:00 સુધી વરસાદ (મીમી)


*સાબરકાંઠા જિલ્લા-વરસાદની માહિતી*
*તા.05/08/2022* સાંજના 06:00 કલાક થી સાંજના 08:00 સુધી વરસાદ (મીમી)

ઈડર : 00
ખેડબ્રહ્મા: 00
તલોદ : 00
પ્રાંતિજ :00
પોશિના : 04
વડાલી: 00
વિજયનગર : 00
હિંમતનગર : 09

abidali bhura himatnagar


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »