જાણો આજના બોટાદ ના માર્કેટિંગ ભાવ તા-૦૫/૦૮/૨૦૨૨વાર-શુક્રવાર

જાણો આજના બોટાદ ના માર્કેટિંગ ભાવ તા-૦૫/૦૮/૨૦૨૨વાર-શુક્રવાર


જાણો આજના બોટાદ ના માર્કેટિંગ ભાવ
તા-૦૫/૦૮/૨૦૨૨વાર-શુક્રવાર
ઘઉં. ૪૨૦-૫૪૦
જુવાર. ૫૦૦-૭૬૪
મગફળી. ૧૦૦૦-૧૨૪૧
તલ સફેદ ૧૮૭૫-૨૩૬૦
કાળાતલ ૧૯૦૦-૨૪૦૦
જીરું ૨૮૮૫-૪૫૦૦
ચણા. ૮૨૦-૯૦૪
ધાણા. ૧૪૫૦-૨૩૧૩

એટ ધિસ ટાઈમ ન્યુઝ બોટાદ.૭૫૭૫૮૬૩૨૩૨


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »