જાણો આજના બોટાદ ના માર્કેટિંગ ભાવ તા-૦૬/૦૮/૨૦૨૨વાર-શનિવાર

જાણો આજના બોટાદ ના માર્કેટિંગ ભાવ તા-૦૬/૦૮/૨૦૨૨વાર-શનિવાર


જાણો આજના બોટાદ ના માર્કેટિંગ ભાવ
તા-૦૬/૦૮/૨૦૨૨વાર-શનિવાર
ઘઉં. ૪૨૦-૫૬૧
જુવાર. ૫૫૦-૭૪૮
તલ સફેદ ૧૭૭૫-૨૩૯૦
કાળાતલ ૧૯૨૫-૨૪૦૫
જીરું ૨૯૪૫-૪૫૦૫
ચણા. ૮૨૦-૯૦૨
તુવેર. ૮૫૦-૧૨૪૯

એટ ધિસ ટાઈમ ન્યુઝ બોટાદ.૭૫૭૫૮૬૩૨૩૨


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »