આદિત્ય મોટો ( રોયલ ઈનફિલ્ડ) જસદણ વર્કશોપ માટે સ્ટાફ જોઈએ છે.

આદિત્ય મોટો ( રોયલ ઈનફિલ્ડ) જસદણ વર્કશોપ માટે સ્ટાફ જોઈએ છે.


આદિત્ય મોટો ( રોયલ ઈનફિલ્ડ) જસદણ વર્કશોપ માટે સ્ટાફ જોઈએ છે.

ટેકનીશિયન : 1
હેલ્પર: 1

અને રાજકોટ માટે સેલ્સ એકજ્યુકિટિવ જોઈએ છે.

એડ્રેસ : આટકોટ રોડ, પાણીના ટાકાની સામે જસદણ

Mo: 7990642566
Mo: 9316751021

અરજી સાથે રૂબરૂ મળો.

Advertisement By AT THIS TIME


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »