મુકેશ વણકર, Author at At This Time

ગુમલી આશ્રમશાળાના શિક્ષક દ્વારા ગુમલી ગામમાં પતંગ અને દોરા વિતરણ કરવામાં આવ્યા.

ઉત્તરાયણના તહેવાર નિમિત્તે ગુમલી આશ્રમશાળાના કર્મશીલ શિક્ષક મુકેશભાઈ વણકર દ્વારા આદિવાસી વિસ્તારના શિક્ષણ ની સાથે સાથે ગામના બાળકોની ખુશીની પણ

Read more
Translate »