આજ રોજ અંબાજી ખાતે યુવા પરિવર્તન યાત્રાની શરૂઆત કરવામાં આવી જેમાં કોંગ્રેસ/યુવક કોંગ્રેસ ના આગેવાનો તથા મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્તિથ રહ્યા...

આજ રોજ અંબાજી ખાતે યુવા પરિવર્તન યાત્રાની શરૂઆત કરવામાં આવી જેમાં કોંગ્રેસ/યુવક કોંગ્રેસ ના આગેવાનો તથા મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્તિથ રહ્યા…


આજ રોજ અંબાજી ખાતે યુવા પરિવર્તન યાત્રાની શરૂઆત કરવામાં આવી જેમાં કોંગ્રેસ/યુવક કોંગ્રેસ ના આગેવાનો તથા મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્તિથ રહ્યા...


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »