હળવદ માર્કેટિંગ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ

હળવદ માર્કેટિંગ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ


હળવદ માર્કેટિંગ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ

કપાસ. ૧૫૦૦-૧૭૦૬
એરંડા. ૧૩૬૫-૧૪૧૬
રાયડો. ૧૦૦૦-૧૦૭૯
રાઈ. ૧૦૦૦-૧૧૫૨
ધાણા. ૧૩૦૦-૧૪૮૫
ચણા. ૮૦૦-૮૭૬
મગફળી. ૧૦૪૦-૧૩૫૮
ગવાર. ૧૧૦૦-૧૨૪૬


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »