બોટાદ નગરપાલિકા ના ચિફ ઓફિસર વાઘેલા ની કેશોદ ખાતે બદલી કરાઈ

બોટાદ નગરપાલિકા ના ચિફ ઓફિસર વાઘેલા ની કેશોદ ખાતે બદલી કરાઈ


બોટાદ નગરપાલિકા ના ચિફ ઓફિસર વાઘેલા ની કેશોદ ખાતે બદલી કરાઈ

રાજ્ય શહેરી ગૃહ વિકાસ શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ દ્વારા ‌રાજય મા એક સાથે 32 આસ પાસ નગરપાલિકા ચિફ ઓફિસરો ની અલગ અલગ જીલ્લા મા બદલી કરવામાં આવી છે ત્યારે બોટાદ શહેર નગરપાલિકા ના ચિફ ઓફિસર વાઘેલા ની કેશોદ ખાતે બદલી કરવામાં આવી છે

Report by
Ashraf jangad
9998708844


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »