યુનિયન બેંન્ક ઓફ ઈન્ડીયા જસદણ શાખા દ્વારા સૌથી ઓછા દરે એગ્રીકલ્ચર ગોલ્ડ લોન

યુનિયન બેંન્ક ઓફ ઈન્ડીયા જસદણ શાખા દ્વારા સૌથી ઓછા દરે એગ્રીકલ્ચર ગોલ્ડ લોન


યુનિયન બેંન્ક ઓફ ઈન્ડીયા જસદણ શાખા દ્વારા સૌથી ઓછા દરે એગ્રીકલ્ચર ગોલ્ડ લોન

યુનિયન બેન્ક ઓફ ઈન્ડીયા : ગોલ્ડ લોન મહોત્સવ

વ્યાજ દર માત્ર 8.40%

વિશેષતાઓ :
💰આકર્ષક વ્યાજદર
💰 સરળ ડોકયુમેન્ટ
💰 ઝડપી સેવા
💰 નો પ્રોસેસીંગ ચાર્જીસ
💰 નો પ્રી પેમેંટ ચાર્જીસ

ખાનપર રોડ, આકાશી મેલડી માતાજીના મંદિરની પાસે, ગીતા નગર, જસદણ જી.રાજકોટ (ગુજરાત)

નોંધ -: એગ્રીકલ્ચર ગોલ્ડ લોન માટે જમીનના ૭/ ૧૨ હોવા જરૂરી છે.

Advertisement By AT THIS


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »