*સાબરકાંઠા જિલ્લા-વરસાદની માહિતી* *તા.05/08/2022* સવારના 06:00 કલાક થી સવારના 08:00

*સાબરકાંઠા જિલ્લા-વરસાદની માહિતી* *તા.05/08/2022* સવારના 06:00 કલાક થી સવારના 08:00


*સાબરકાંઠા જિલ્લા-વરસાદની માહિતી*
*તા.05/08/2022* સવારના 06:00 કલાક થી સવારના 08:00 સુધી વરસાદ (મીમી)

ઈડર : 02
ખેડબ્રહ્મા: 03
તલોદ : 00
પ્રાંતિજ :00
પોશિના : 05
વડાલી: 02
વિજયનગર : 04
હિંમતનગર : 01


આ પ્રકારના તમામ સમાચાર માટેે App ડાઉનલોડ કરો.
Translate »